Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť LEXTAV, s.r.o., so sídlom Repašského 20, 841 02 Bratislava, korešpondenčná adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 479 55 121, DIČ: 2024153868, IČ DPH: SK2024153868, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101134/B (ďalej aj „Predávajúci" alebo „LEXTAV"), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy.

2. Pokiaľ nie je v týchto VOP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:
(a) „Predávajúci" znamená spoločnosť LEXTAV, s.r.o.;
(b) „Kupujúci" znamená fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim;
(c) „Kúpna zmluva" je kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim, uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom – potvrdením objednávky Predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti;
(d) „Tovar" znamená hnuteľnú vec/hnuteľné veci, najčastejšie interiérové doplnky, prípadne inú vec, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky 
www.eshop.lextav.sk a ktorá/ktoré je/sú predmetom Kúpnej zmluvy;
(e) „Internetová stránka" znamená internetová stránka Predávajúceho zverejnená na Internete pod adresou: 
www.eshop.lextav.sk;
(f) „Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
(g) „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho" znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(h) „Objednávka" znamená objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Internetovej stránky;
(i) „Darčeková poukážka" znamená poukážku s predplateným objemom peňažných prostriedkov, vystavenú Predávajúcim, za ktorú je možné kúpiť Tovar.

3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.

4. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

5. Ponuka Predávajúceho na predaj Tovaru nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže a ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s obdobnými alebo podobnými účinkami.

6. Zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.

8. Kontaktné údaje Predávajúceho: LEXTAV, s.r.o., korešpondenčná adresa: Repašského 20, 841 02 Bratislava; telefónne číslo Predávajúceho: +421 948 201 107, e-mailová adresa: eshop@lextav.sk.

 

Článok 2
Kúpna zmluva

1. Kúpna zmluva sa uzatvára nasledovným spôsobom:
(a) na základe Objednávky Kupujúceho a
(b) na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim.

2. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý je určený Predávajúcemu. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná. Kupujúci uskutočňuje Objednávku výlučne prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, a to formou riadneho a úplného vyplnenia a odoslania formulára, zverejneného na Internetovej stránke. V Objednávke sa uvedie najmä (a) objednávaný Tovar určením jeho druhu a množstva; (b) Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia; (c) miesto a spôsob dodania Tovaru. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby".

3. Kupujúci je povinný vyznačiť v Objednávke správne identifikačné údaje, ktoré umožnia Predávajúcemu kontaktovať Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí či nejasností pri vybavovaní Objednávky.

4. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.

5. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, ak tieto VOP neustanovujú inak. Predávajúci sa môže vyjadriť k Objednávke tak, že
(a) Objednávku Kupujúceho potvrdí,
(b) Objednávku Kupujúceho nepotvrdí, a to najmä ak Predávajúci po odoslaní Objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemá možnosť Objednávku Kupujúceho splniť.

6. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je prijatím návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienky, že obsahuje rovnaké údaje ako údaje uvedené na odoslanej Objednávke, s výnimkou prípadov, ak potvrdenie Objednávky obsahuje informácie a údaje vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Potvrdenie Objednávky je pre Predávajúceho záväzné. Potvrdenie Objednávky uskutočňuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty.

7. Oznámenie o prijatí Objednávky Predávajúcim sa nepovažuje za potvrdenie Objednávky.

8. Ak v priebehu 10 minút od odoslania Objednávky Kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu neobdrží oznámenie o prijatí Objednávky, je potrebné skontrolovať, či sa oznámenie o prijatí Objednávky nenachádza v priečinku nevyžiadanej pošty (spam). Ak oznámenie o prijatí Objednávky alebo potvrdenie Objednávky Kupujúci neobdrží, je potrebné kontaktovať Predávajúceho cez eshop@lextav.sk.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do jej splnenia; záväzky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy trvajú do ich riadneho a včasného splnenia.

10. Predávajúci ponúka Kupujúcemu možnosť zakúpiť si Darčekovú poukážku; hodnota Darčekovej poukážky bude uvedená na príslušnej Darčekovej poukážke. Dátum platnosti je uvedený na Darčekovej poukážke, pričom doba platnosti nesmie presiahnuť jeden rok. V prípade marného uplynutia doby platnosti Darčekovej poukážky Kupujúci stráca nárok na jej využitie, a to bez akejkoľvek náhrady. Výmena Darčekovej poukážky za hotovosť nie je možná. Darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu Tovaru; Darčeková poukážka sa nevzťahuje na služby, poštovné a iné poplatky/náklady. Minimálna hodnota Darčekovej poukážky je 10 EUR. Maximálna hodnota poukážky nie je obmedzená. Darčekovú poukážku nie je možné použiť na kúpu novej/inej Darčekovej poukážky. V prípade straty, odcudzenia alebo znehodnotenia Darčekovej poukážky Predávajúci neposkytuje jej náhradu.

11. Ak z jednotlivých ustanovení nevyplýva niečo iné, na Darčekovú poukážku sa primerane aplikujú ustanovenia týchto VOP.

 

Článok 3
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar, platnú v okamihu odoslania Objednávky Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť náklady na poštovné alebo dopravu (s výnimkou, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob dodania prevzatie Tovaru na odbernom mieste), a to vo výške určenej v Objednávke.

2. Výška kúpnej ceny za Tovar, ako aj nákladov na poštovné alebo dopravu je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena za Tovar, ako aj výška poštovného, sú konečné a sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci je platiteľom DPH.

3. Kupujúci je oprávnený zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar
(a) prevodom na bankový účet Predávajúceho,
(b) prostredníctvom platobného systému, ak je ponúknutý na Internetovej stránke,
(c) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke,
(d) platbou Predávajúcemu (v hotovosti do 1.500 EUR) v odbernom mieste Predávajúceho,
(e) dobierkou, t.j. platbou doručovateľovi pri preberaní Tovaru,
pod správnym variabilným symbolom. Identifikačné údaje k platbe budú uvedené v Objednávke.

4. Platba formou Darčekovej poukážky. Kupujúci je oprávnený zaplatiť za Tovar aj formou Darčekovej poukážky, vystavenej Predávajúcim. Kód uvedený na Darčekovej poukážke je potrebné zadať pri Objednávke. V jednej Objednávke je možné použiť maximálne jednu Darčekovú poukážku. Ak je celková kúpna cena Tovaru vyššia ako hodnota Darčekovej poukážky, Kupujúci je povinný doplatiť zvyšok kúpnej ceny Tovaru. Ak je celková suma Tovaru nižšia ako hodnota Darčekovej poukážky, zvyšok tejto hodnoty prepadáva. V prípade vrátenia Tovaru, ktorý bol aj čiastočene kúpený formou Darčekovej poukážky, je kúpna cena tohto Tovaru (resp. jej alikvótna časť, ktorá bola uhradená formou Darčekovej poukážky) vrátená prostredníctvvom vystavenia novej Darčekovej poukážky v hodnote vrátenej kúpnej ceny alebo jej alikvótnej časti, pôvodne uhradenej formou Darčekovej poukážky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zneužitie Darčekovej poukážky neoprávnenou osobou.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho preddavok na kúpnu cenu alebo úhradu kúpnej ceny vopred, ak ide o Tovar na objednávku, Tovar či objednávku s vyššou hodnotou alebo v prípadoch, ak je táto skutočnosť uvedená na Internetovej stránke pri konkrétnom Tovare.

 

Článok 4
Dodanie Tovaru

1. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu v mieste a spôsobom určeným v Kúpnej zmluve.

2. Tovar bude Kupujúcemu dodaný odoslaním alebo doručením Tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérom na adresu na území Slovenskej republiky alebo jeho prevzatím Kupujúcim v odbernom mieste Predávajúceho, a to za týchto podmienok:
(a) Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodania Tovaru,
(b) Predávajúci je povinný Tovar zabaliť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre Tovar, resp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru,
(c) Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s odoslaním a prepravou Tovaru (poštovné), a to vo výške určenej v Kúpnej zmluve a spolu s úhradou kúpnej ceny.

Darčeková poukážka bude zaslaná Kupujúcemu na e-mailovú adresu, uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

3. Predávajúci je povinný odoslať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 14 dní od potvrdenia Objednávky, ak v Kúpnej zmluve nie je uvedená iná lehota na dodanie Tovaru. Kupujúci má možnosť sledovať stav svojej Objednávky a dodania Tovaru on-line 24 hodín denne prostredníctvom adresy, uvedenej v potvrdení Objednávky.

4. Objektívna dostupnosť Tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na Internetovej stránke.

5. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať Tovar Kupujúcemu v lehote podľa ods. 4 čl. 4 týchto VOP, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. V prípade, ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.

6. Farebné zobrazenie Tovaru na monitore počítača alebo iného zobrazovacieho zariadenia nemusí zodpovedať reálnym farebným odtieňom, ako ich bude vnímať Kupujúci v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé na kvalite monitora počítača alebo iného zobrazovacieho zariadenia.

 

Článok 5
Oprávnenia Kupujúceho v postavení spotrebiteľa

1. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním Objednávky mu Predávajúci oznámil nasledovné informácie:
(a) hlavné vlastnosti Tovaru (najmä popis Tovaru, rozmery Tovaru);
(b) identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo);
(c) telefónne číslo Predávajúceho a ostatné údaje, dôležité pre kontakt Kupujúceho s Predávajúcim (elektronická adresa);
(d) adresu Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu (adresa sídla Predávajúceho);
(e) celkovú kúpnu cenu Tovaru vrátane DPH, náklady na dopravu, poštovné a pod. (informácie sú uvedené v zhrnutí Objednávky pred jej odoslaním);
(f) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar;
(g) informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho;
(h) informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru; podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (čl. 6 VOP);
(i) ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu (vrátane Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty) Kupujúci;
(j) informáciu o záručných podmienkach a poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru;
(k) informáciu o tom, že Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do jej splnenia; ako aj informáciu o tom, že záväzky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy trvajú do ich riadneho a včasného splnenia;
(l) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 6
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy; Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

2. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho (na adrese jeho sídla) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (t.j. oznámením elektronickou poštou na e-mailovú adresu: eshop@lextav.sk), s uvedením čísla Objednávky. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je priložený k zásielke Tovaru, alebo sa nachádza na Internetovej stránke Predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť (doporučene) alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar nesmie byť vrátený ako zásielka na dobierku; v takom prípade nebude prevzatý. Adresa prevádzky pre vrátenie Tovaru je: LEXTAV, s.r.o., Repašského 20, 841 02 Bratislava. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu (vrátane Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty), znáša Kupujúci. Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený. Vrátený Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod., a musí byť opatrený originálnym štítkom a všetkými ochrannými prvkami nového Tovaru. Pri vracaní Tovaru je potrebné ho zabaliť tak, aby bol doručený Predávajúcemu nepoškodený, schopný ďalšieho predaja. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zaistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

6. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to bankovým prevodom na účet určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru len v prípade, že omeškanie je priamo zapríčinené Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené tretími stranami, ktoré vstupujú do procesu dodania Tovaru.

8. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v týchto VOP, ako aj v prípade, ak (a) je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny, (b) dodaním Tovaru Predávajúci poruší všeobecne záväzné právne predpisy, (c) z objektívnych dôvodov, resp. z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemôže dodať Tovar Kupujúcemu.

9. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať niektorú časť a/alebo niektorý druh Tovaru Kupujúcemu, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. Ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.

10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, uvedených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, predmetom ktorej je najmä
(a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
(b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
(c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
(d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak už využil Darčekovú poukážku, a to aj čiastočne, na kúpu Tovaru.

11. Ustanovenia tohto článku 6 VOP sa netýkajú odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vád tovaru. Nároky Kupujúceho z titulu vád Tovaru sú upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho.

 

Článok 7
Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia; to sa netýka Kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.

2. Kúpujúci v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia alebo okamihom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, podľa toho, čo nastane neskôr. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby okamihom jeho prevzatia, resp. okamihom, keď sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr.

 

Článok 8
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady Tovaru

1. Predávajúci poskytuje záruku na Tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol Tovar v záručnej oprave.

2. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.

3. Vadou Tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel a/alebo nesúrodosť u prírodných materiálov (napr. drevo, ktoré nemá pravidelnú kresbu a jednotnú farbu, taktiež kameň, koža), textilných a umelých materiálov (napr. pri látkach sú drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni) či lakovaných plôch.

4. Farebné zobrazenie dreva, kameňa, kovu, látok, kože či koženky na Tovare na Internetovej stránke môže byť mierne odlišné od skutočnosti v závislosti od farebného rozlíšenia jednotlivých monitorov počítačov či iného zobrazovacieho zariadenia alebo použitého typu papiera, na ktorom je vytlačený Tovar; tieto odlišnosti nie sú dôvodom na reklamáciu.

5. Vadou Tovaru nie je zmena Tovaru počas záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, charakteristického pre daný materiál alebo použitie, ďalej v dôsledku nesprávneho používania, nesprávnej, nevhodnej či nepravidelenej starostlivosti a údržby Tovaru, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku poškodenia alebo iného nesprávneho zásahu.

6. Ak z povahy výrobku vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba, nepovažuje sa to za vadu. Rovnako o vadu Tovaru nejde ani v prípade, ak pri obvyklom užívaní dôjde k celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

7. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8. Kupujúci je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu Tovaru, Kupujúci skontroluje stav Tovaru a v prípade poškodenia sa vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci je oprávnený viditeľné poškodenú zásielku neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Podpísaním prepravného listu Kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že zásielka je bez viditeľného poškodenia.

9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Záruka sa nevzťahuje ani na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodborným používaním, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnou údržbou Tovaru, zaťažovanie Tovaru nadmernou silou/váhou.

10. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.

 

Článok 9
Doručovanie

1. Identifikačné a komunikačné údaje Predávajúceho: LEXTAV, s.r.o., so sídlom Repašského 20, 841 02 Bratislava, e-mail: eshop@lextav.sk

2. Identifikačné a komunikačné údaje Kupujúceho sú uvedené na Objednávke Kupujúceho.

3. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa Kúpnej zmluvy sa považujú za doručené okamihom ich skutočného doručenia. V prípade osobného odovzdania sa písomnosť považuje za doručenú je prevzatím. V prípade, ak je písomnosť zaslaná pošou, považuje sa za doručenú jej prevzatím, odmietnutím prevzatia, vrátením zasielky druhej zmluvnej strane (a to z akéhokoľvek dôvodu) alebo márnym uplynutím odbernej lehoty, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je písomnosť zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty, považuje sa za doručenú okamihom potvrdenia doručenia e-mailovej správy.

 

Článok 10
Alternatívne riešenie sporov

1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor") medzi stranami sporu.

2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

4. Orgánom pre alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 alebo oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk).

5. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho vedenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a ODR platforme informovať na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register.

 

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2021 a týmto rušia predchádzajúce znenie VOP v plnom rozsahu.

2. Predávajúci je oprávnený meniť VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možností, zmien v podnikaní a pod. O zmene VOP je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať zverejnením VOP elektronicky na webovej stránke  www.eshop.lextav.sk.

V Bratislave dňa 1.2.2021